• තෘප්තිය

  තෘප්තිය

 • වේගය

  වේගය

 • තත්ත්ව

  තත්ත්ව

 • පර්යේෂණ සහ සංවර්ධන

  පර්යේෂණ සහ සංවර්ධන

 • කණ්ඩායම

  කණ්ඩායම

විශේෂාංග නිෂ්පාදන

, ෂැන්ෙඩොන්ග් මහජන සම්බන්ධතා, චීනය චීන වෙළඳ නාම සහ ජාත්යන්තර බියර් ප්රසිද්ධ එක් ක්වින්ගා නගරයේ Jimo කලාපයේ ක්වින්ඩාෙව් Chen'an යන්ත්රෝපකරණ Co., Ltd. බොරු.

අපේ සමාගම උපකරණ ආවරණය පර්යේෂණ සහ සංවර්ධන වාසි සහ PET නිෂ්පාදන තිබෙන අතර, උසස් තාක්ෂණය කර්මාන්තය යොමු කරයි. අපි PET කම්බි උපකරණ ආවරණය සහ ලිපි උපකරණ සඳහා පමණක් කම්බි ආවරණය, වයර් උපකරණ ආවරණය PET අධිවේගී ඇත.

නව පැමිණීම්